D-10-04

Marishi-ten Mârîcî 摩利支天像
Zenkôji Shakadô Nagano-shi 善光寺釈迦堂 長野
尊天支利摩 堂迦釈寺光善州信
摩利支天
略縁起2通あり                
洋紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web