D-10-05

Marishi-ten Mârîcî 摩利支天護符
Nanzenji Chôshôin Kyôto-shi, Sakyô-ku 南禅寺聴松院 京都市左京区
  至心帰命礼   摩利支天提婆   成就如意輪   八輻兕足相   至心帰命礼   摩利支天提婆   成就如意輪   八輻兕足相 院松聴中寺禅南
宝輪の中に真言を書いたもの
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web