B-06-38

Roku-Jizô Les Jizô tutélaires des Six Destinées 六地蔵
Roku-Jizô Kyôto 六地蔵 京都市
京都六地蔵のお札。
65 (x6) mm
220 (x6) mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann