G-02-04

** ** **
Goô hôin 牛玉宝印(利府権現)
(Hôki no) Daisen-ji Tottori-ken 大山寺 鳥取県(伯耆大山)
goô Riju-gongen hôin
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web