F-13-15

Nichirin Shônin (?-1359), 3e patriarche du Honmonji (école Nichirenshû). 日輪聖人 (日蓮宗).
Ikegami Honmonji, Daidô (Soshidô). 池上本門寺, 大堂 (祖師堂).
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web