F-04-05

Le prince impérial Shôtoku (Shôtoku Taishi). 聖徳太子
Hachioka-san Kôryûji (Shingon-shû Omuro-ha) Uzumasa Hachioka-chô, Ukyô-ku, Kyôto-shi 蜂岡山 広隆寺(真言宗御室派) 京都市右京区太秦蜂岡町
聖徳太子御真影 太秦広隆寺
ガイドブック
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web