E-10-03

Awashima-myôjin 淡嶋大明神御影
Sensôji Awashimadô) Tôkyô-to, Taitô-ku, Asakusa 金龍山 浅草寺内淡島堂 東京都台東区浅草
淡嶋大明神
“江戸名所記”のコピーあり
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann