E-10-01

Awashima-myôjin 粟嶋明神
Sôtokuji (Awashimadô) Shimogyô-ku Kyôto-shi 宗徳寺 粟嶋堂(西山浄土宗) 京都市 下京区 岩上三哲角
(dans le cartouche, en bas :) Kyôto Awashima-dô Sôtoku-ji 京都粟嶌堂宗徳寺
略縁赕あり
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann