D-13-03

Shômen-kongô Vajra au Visage Bleu 青面金剛
Awata-kôshindô Sonshôin Kyôto-shi, Higashiyama-ku, Awataguchi 粟田庚申� �尊勝院 京都市東山粟田口
� �申庚田粟 院 勝 尊
青面金剛
青面金剛、三猿「尊勝院由畒記」有
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web