D-10-02

Marishi-ten Mârîcî 摩利支天像
Sengakuji Tôkyô-to, Minato-ku, Takanawa 泉岳寺 東京高輪
大石良雄護身摩利支天尊天像 東京高輪泉岳禅寺        
摩利支天(三面大臂)
和紙
132 mm
310 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann