D-10-01

Marishi-ten Mârîcî 摩利支天像
Zenkyoan Kyôto-shi, Higashiyama-ku 禅居庵 京都市東山区大和大路通四条下ル八坂通角
洛東禅居庵摩利支天尊影
摩利支天
パンフレット有                
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web