D-06-06

Deux Daikoku-ten Deux Mahâkâla 大黒天(二体)
Kôfuku-ji (Temple Kôfuku) Nara-shi 興福寺 奈良市
興福寺 開運大黒天 弘法大師作 家運長久福禄円満
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann