B-02-26

Nyoirin-Kannon Cintâmanicakra, Kannon à la Gemme Comblant les désirs et à la Roue 如意輪観音
Shiunzan Chôhôji Kyôto-shi, Nakagyô-ku. Saigoku n°18. 頂法寺 京都市中京区 (西国札所 18番)
"Rokkakudô / Chôhôji " Sceau roue : "Saigoku, 18e".
Voir :F-11-02. 西国三十三所観音巡礼、大阪:朱鷺書房、1987
98 mm
140 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann