B-02-114

Senju-Kannon Sahasrabhuja, Kannon aux Mille Mains 千手観音三尊(吉祥天+?)
Iwamasan Shôhôji Shiga-ken, Ôtsu-shi Saigoku n°12 岩間山 正法寺 (真言宗醍醐派) 滋賀県大津市 西国12番
西国三十三所観音巡礼、大阪:朱鷺書房、1987
88 mm
128 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann