B-02-05

Shô-Kannon ÂryâvalokiteÅ›vara, forme fondamentale du boudhisattva 正観音
Kaiganji Kagawa-ken, Tadotsu-machi, Byôbugaura 海岸寺 香川県多度津町 屏風浦
     讃岐屏風浦      海岸寺本坊
正観音 立像
洋紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web